Almindelige Betingelser

Almindelige betingelser for Lån10.dk privatlån

Disse kreditvilkår er gældende pr. 01.05.2019 for personer, der ønsker en kreditaftale hos lån10.dk.

En kreditaftale med lån10.dk består altid af et Lånedokument, Almindelige betingelser og de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger. Disse dokumenter betegnes samlet som ”kreditaftalen”.

 

 1. Hvem kan få et lån hos lån10.dk?

Du kan få et lån hos lån10.dk, hvis du er fyldt 25 år, og opfylder følgende betingelser:

 • Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse.
 • Du skal have en aktiv e-mail adresse.
 • Du skal have et dansk mobiltelefonnummer.
 • Du skal en dansk NemKonto.
 • Du opfylder kravene om kreditvurdering i pkt. 3.
 1. Om lånet

Hos lån10.dk låner du op til 10.000 kr. og tilbagetaler over en periode på 12 -24 måneder

Renten er fast i hele perioden

Det er en forudsætning for at låne penge hos lån10.dk at du tilmelder dine betalinger til Betalingsservice. Det koster et gebyr på kr. 25 pr. betaling såfremt der skal ske manuel indbetaling.

Du kan søge om det ønskede lån og vil blive godkendt til det, hvis du opfylder kravene i pkt. 1 og 3.

 1. Individuel kreditvurdering

Lån10.dk bevilger lån til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering. Denne kreditvurdering tager udgangspunkt i dine seneste lønsedler samt din seneste årsopgørelse fra Skat som du forinden bevilling af lånet skal fremsende til os til godkendelse

Vi forventer at du har (og kan dokumentere):

 • En fast månedlig indkomst på minimum kr. 20.000 før skat
 • Ikke er registreret i RKI
 • Har et beregnet månedligt rådighedsbeløb på minimum kr. 5.000
 • Og/eller ikke skylder mere end vi vurderer du har mulighed for at kunne tilbagebetale

Ved ansøgning om et lån hos lån10.dk, giver du samtykke til at lån10.dk indhenter information om dig fra eksterne oplysningsbureauer som Experians RKI-register, Debitor Registret samt andre debitorregistre. Lån10.dk kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Lån10.dk vurderer således din kreditværdighed ud fra en samlet vurdering af indhentet data

 1. Kreditaftale

Hvis du vurderes kreditværdig, tilbydes du et lån.

Såfremt du ønsker at godkende lånet, skal du underskrive kreditaftalen med dit NemID. Kreditaftalen indeholder alle specifikke informationer om kreditten, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv. Når du har godkendt kreditaftalen med NemID, udbetales dit lån automatisk til din oplyste bankkonto. Alle udbetalinger sker på hverdage indtil kl. 15.00. Der udbetales ikke lån i weekender samt på helligdage.

Når et lån er udbetalt til din oplyste bankkonto, anses lånet for at være udbetalt korrekt

 1. Tilbagebetaling

Tilbagebetaling via netbank

Lånet og afdrag herpå, skal betales via automatisk opkrævning via betalingsservice.
Ved en bankoverførsel, skal pengene indbetales til Lån10.dks bankkonto. Bankkontoen fremgår af www.lån10.dk.

Ved betaling via netbank, skal du angive enten dit kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet. Hvis det ikke er muligt med sikkerhed at knytte en betaling til din låneaftale, bliver betalingen ikke anset som modtaget, før vi har endelig identifikation på, hvilken låneaftale afdraget tilhører.

Annullerede betalinger

Foretager du en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Lån10.dk er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på kreditaftalen, som om betalingerne aldrig var foretaget.

 1. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde din kreditaftale hos lån10.dk inden for 14 dage fra den dag, du har underskrevet kreditaftalen med din NemID. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den næstkommende hverdag. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til laan10@pactaleasing.dk. Du skal herefter tilbagebetale det samlede lånebeløb med påløbende renter fra den dato, hvor kreditaftalen blev underskrevet, til den dato, hvor kreditaftalen tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 30 dage efter du har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til laan10@pactaleasing.dk om udøvelsen af din fortrydelsesret.

 1. Registrering af personoplysninger

Lån10.dk registrerer automatisk dit navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger ved ansøgningen om et lån. Her er Lån10.dk dataansvarlig iht. Persondataloven, og opbevaringen af dine data sker i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Lån10.dkanvender bl.a. de indsamlede informationer til at foretage en kreditvurdering af dig. Lån10.dkforbeholder sig retten til at optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med dig.

Lån10.dkopbevarer dine oplysninger til brug af en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring fra Lån10.dk  samt fra Lån10.dk’ koncernforbundne selskaber.

Fortrolighed

Dine angivne oplysninger om dig selv og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige, og videregives ikke til tredjemand uden skriftligt samtykke. Ved din ansøgning, giver du samtykke til, at lån10.dk er berettiget til, at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til lån10.dk’s advokater, revisorer, samarbejdspartere, potentielle nye långivere, samt SKAT. Oplysningerne kan ligeledes bruges koncern internt. Denne videregivelse af oplysninger sker under forudsætning af, at oplysningerne behandles fortroligt.

Derudover er lån10.dk berettiget til, at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus og Kreditregisteret. I tilfælde af misligholdelse af kreditaftalen, er Lån10.dk ligeledes berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående.

Personoplysningerne registreres hos Lån10.dkog opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Som registreret hos Lån10.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: laan10@pactaleasing.dk

 1. Misligholdelse og misbrug

Ved mere end 14 dages forfald af en betaling iht. din kreditaftale, anses hele kreditaftalen for misligholdt. I dette tilfælde, forfalder lånet inkl. påløbne renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

Inddrivning og inkasso

Jf. Rentelovens bestemmelser herom, pålægges du et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker ved for sen betaling. Hvis du efter to rykkere ikke betaler, overgives kreditaftalen til inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger for dig.

Rentesatsen på lånet fremgår direkte af låneaftalen. Det er den rente, du skal betale på lånet, indtil lånet er tilbagebetalt, jf. Rentelovens § 7, stk. 3. Hvis en betaling udebliver i mere end 14 dage, erklæres lånet dog for misligholdt, og overdrages til inkasso.

Efter overdragelsen til inkasso, nedsættes renten i kreditaftalen til Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente + 8% p.a.. Renten pålægges pr. dag, både før og efter misligholdelsen. Lån10.dk er berettiget til denne rente jf. rentelovens § 7, stk. 3, idet denne rente er mindre, end renten i kreditaftalen.
Såfremt kreditaftalen misligholdes, bortfalder alle eventuelle renterabatter samtidig.

Erstatningsansvar

Lån10.dk kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Lån10.dk er ikke ansvarlig for indirekte skader. Lån10.dk er ikke ansvarlig for tab, som skyldes udefra kommende begivenheder, der forhindrer dig i, at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem Lån10.dk og dig. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Lån10.dks ansvar. Yderligere er Lån10.dk ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden.

Kommunikation

Kommunikation mellem dig og Lån10.dk vedrørende kreditaftalen skal foregå skriftligt via e-mail til laan10@pactaleasing.dk.Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks underrette lån10.dk.

 1. Klager

Klager og kritik bedes fremsendt til laan10@pactaleasing.dk, hvorefter klagesagen vil blive behandlet.

Kreditaftalen er ikke omfattet af en garantifond eller garanti ordning.

Såfremt du ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har du efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

Du har også mulighed for at klage til:

(Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.)

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.finansanke.dk

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110, 2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K
www.datatilsynet.dk